مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه ۳

دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه ۳

اطلاعیه/ مهم

فدراسیون ورزش کارگری برگزار می کند:

دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه ۳

پیش نیاز مربیگری تمامی رشته های ورزشی

برگزاری آنلاین دوره و آزمون

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room