مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

آزمون یوگا مرحله ۷

آزمون یوگا مرحله ۷

آغاز ثبت نام آزمون یوگا مرحله ۷ به صورت مجازی مشترک

پیش نیاز های مرتبط به دوره:

مربیگری یوگا درجه3 یاآموزش یوگا مرحله 6

هزینه فدراسیون 850000ریال

واریز ازطریق سامنه الکترونیکی

هزینه هیئت 400000

تاریخ برگزاری:12بهمن99

شماره تماس:

37673292

37675498

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room