مربینو

بهترین اطلاعیه های ورزشی کشور را اینجا پیدا کنید

دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی

دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی

دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی

همراه باگواهی نامه معتبردوزبانه ماساژ آروماتراپی ازدانشگاه علوم پزشکی تهران

هزینه دوره:750هزارتومان

تاریخ برگزاری:4و5دی ماه،ساعت15الی19

نحوه برگزاری:حضوری
ثبت نام وهماهنگی:09102128058

09127621070

ثبت مقاله

robot-with-headphones-reading-book-front-server-room